| Strona główna

STATUT  Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu

 

   Spis treści  

DZIAŁ  I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Spółdzielnia nosi nazwę Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Opolu, zwana dalej Spółdzielnią.

§  2.

1.       Siedzibą Spółdzielni jest miasto Opole.

2.       Spółdzielnia działa na terenie miasta Opola i Ozimka ./span>

3.       Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

 

§  3.

1.       Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby członków, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

2.       Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną, oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

 

§  4.

       Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. ? Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 wraz z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw i niniejszego Statutu.

 

§  5.

1.       Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

2.       (skreślony)

 

§  6.

1.       Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, jak również innych potrzeb, przez dostarczenie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2.       Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1)       budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych znajdujących się w tych budynkach,

2)       budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

3)       budowa lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

4)       udzielenie pomocy członkom w budowie budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

5)       budowa lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w tych budynkach.

6)       budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczego własnościowego prawa do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

 

§  7.

1.       Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

2.       Spółdzielnia może prowadzić działalność gospodarczą, w tym tworzyć wydzielone zakłady związane bezpośrednio z realizacją celów określonych w § 6, a w szczególności może prowadzić:

1)       działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,

2)       usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby własne i osób trzecich,

3)       działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych.

4)       działalność usługową, zakłady pomocnicze i inną działalność gospodarczą we wszystkich formach przewidzianych prawem, w tym również wydzierżawiać grunty, tereny i inne obiekty np. na cele reklamowe.

3.       Dochody uzyskane z działalności wymienionej w ust. 1 i 2 Spółdzielnia przeznacza na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne wymienione w Statucie

4.       Spółdzielnia ponadto może:

1)       prowadzić działalność kulturalną ( świetlice, kluby, kółka zainteresowań, itp. ),

2)       organizować wśród mieszkańców różne formy pomocy wzajemnej,

3)       podejmować inną działalność zmierzającą do uczestnictwa w wolnym obrocie mieszkaniowym.

5.       Spółdzielnia może współdziałać z organizacjami spółdzielczymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz współdziała z terenowymi organami samorządu i administracji. W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki prawa handlowego, a także w przypadkach gospodarczo i społecznie uzasadnionych zawierać umowy w przedmiocie działalności Spółdzielni. Tworzenie i udział w spółce prawa handlowego wymaga każdorazowej zgody Walnego Zgromadzenia.

6.       Spółdzielnia może być zrzeszona w centralnych i regionalnych organizacjach spółdzielczych.

 

   Spis treści